MI A SZABÁLYZAT CÉLJA?

Az Alektum Cégcsoport 1992 óta működik, követelésbehajtó cégként kezdte tevékenységét. Mára 16 európai piacon van jelen, beleértve Magyarországot is.

Követelésbehajtási tevéknységünk során a legjobb színvonalat szeretnénk kínálni, figyelembe véve a jogszabályokat és hatósági ajánlásokat is. Legjobb igyekezetünk ellenére is előfordulhat azonban, hogy szolgáltatásunk panaszra adhat okot.

Amennyiben ilyet tapasztal, kérjük, hogy ebben az esetben aggályait, panaszát elsősorban nekünk jelezze, hogy segíthessünk annak kivizsgálásában és megoldásában.

A panaszügyintézés módjáról a jelen Szabályzatunkban olvashat bővebben.

Az Alektum Kft. (székhely: 2161 Csomád, Szent István utca 50.; cégjegyzékszám: 13 09 186444 ; adószám: 14308789-2-13) – a továbbiakban: „Társaság” vagy „Alektum Kft.” – a hozzá beérkezett és a tevékenységével összefüggésben felmerült panaszok kivizsgálását és kezelését a jelen Szabályzat rendelkezései szerint végzi.

 

FOGALMAK, JOGSZABÁLYOK

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy és külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás, aki árut (áru = termék, ingatlan, vagyoni értékű jog, szolgáltatás) vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Kereskedelmi kommunikáció: az Alektum Kft. önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől

Fgytv.: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Panaszos: természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki /amely az Alektum Kft. magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közli az Alektum Kft.-vel.

 

MI MINŐSÜL PANASZNAK?

Olyan egyedi kérelem, reklamáció, amelyben a Panaszos az Alektum Kft. (illetve az érdekében vagy javára eljáró személynek) eljárását, tevékenységét, magatartását, mulasztását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza és ezt az Alektum Kft.-vel írásban vagy szóban közli.

Nem minősül panasznak az általános tájékoztatás, vélemény, észrevétel vagy állásfoglalás kérése.

 

HOL ELÉRHETŐ EZ A SZABÁLYZAT?

Az ALEKTUM Kft. a jelen Panaszkezelési Szabályzatot a mindenki számára hozzáférhető honlapján, a https://www.alektumgroup.hu/ weboldalon teszi közzé.

 

HOGYAN ÉLHET PANASSZAL?

A Panaszosok az alábbiakban részletezett módon nyújthatnak be panaszt a Társasághoz.

Szóbeli panasz:

  1. a) Telefonon: a +36 (1) 848 0233 telefonszámon.

Hívásfogadási idő : hétfőtől péntekig 09:00 – 18:00 –ig.

Figyelem! A Társág 2161 Csomád, Szent István utca 50. alatti székhelyén a fogyasztói panaszok intézésére személyes ügyfélszolgálat nem áll rendelkezésre.

A Társaság ezúton tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a Társaság kizárólag a követeléskezelési tevékenységével összefügésben álló panaszok kivizsgálására jogosult és köteles, mivel a követeléseknek nem jogosultja, tevékenysége azoknak csupán a jogszabályok keretei között történő kezelésére terjed ki.

 A követeléseket érintő  egyedi kérések, kérdések megválaszolása – így különösen a követelés jogossága, létrejötte körülményeinek megítélése - nem tartozik a Társaság tevékenységi körébe, így az ebben a körben felmerült panaszok automatikusan továbbításra kerülnek a Társaság Megbízója, azaz a követelések jogosultja részére.

Írásbeli panasz:

a) postai úton (levelezési cím: HU - 2161 Csomád, Szent István utca

b) telefaxon: +420 270 005

c) e-mailben: behajtas@alektumgroup.hu

A Panaszos jogosult meghatalmazott útján is eljárni a panaszügyintézés során, ekkor panaszához csatolnia kell az írásbeli meghatalmazást.

 

HOGYAN TÖRTÉNIK A PANASZ KIVIZSGÁLÁSA?

Tájékoztatjuk a T. Panaszosokat, hogy a panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével, és a Társaság által rendelkezésre álló valamennyi dokumentum és információ alapján történik.

A panasz kivizsgálása térítésmentes, ezért a Társaság külön díjat nem számít fel.

A szóbeli panasz kivizsgálása

A szóbeli – ideértve a telefonon közölt panaszt is – a Társaság azonnal megvizsgálja, és lehetőség, illetve szükség szerint orvosolja.

Ha a Panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz kivizsgálása azonnal nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet készít (1. sz. melléklet), a panaszt dokumentálja.

A Társaság a panasz egyedi azonosítószámát a Panaszossal azonnal közli (a jövőbeni visszakereshetőség érdekében).

Írásbeli panasz kivizsgálása

A Társaság az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz beérkezését követő 30 (harminc) naptári napon belül köteles érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt az alábbi módokon. Postai úton a Panaszos lakcímére vagy levelezési címére, illetve amennyiben lehetséges, e-mailben is tájékoztatja, amennyiben e-mail cím rendelkezésre áll, illvet ha a Panaszos kéri, akkor fax útján.

 

Amennyiben a Társaság a panasz érdemi elbírálását nem a hatás – és tevékenységi körébe tartozónak ítéli meg, úgy erről tájékoztatja a Panaszost, ahogyan arról is, ha a panaszt ezzel egyidejűleg továbbítja a követelés jogosultja részére.

Mivel a panasz elutasítása esetén az Alektum Kft. köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, ezen kötelezettségének a Társaság a jelen Szabályzat utolsó Fejezetében tesz eleget.

 

MENNYI IDŐN BELÜL KAP VÁLASZT?

A szóbeli – ideértve a telefonon közölt panaszt is – a Társaság azonnal megvizsgálja, és lehetőség, illetve szükség szerint orvosolja.

Ha ez nem lehetséges, akkor a telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg 30 (harminc) naptári napon belül megküldi a Panaszosnak a Társaság által nyilvántartott vagy a Panaszos által megadott más levelezési címre vagy e-mail címre.

 

MEDDIG TÁROLJUK A PANASZOKAT?

A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatja.

 

MIT TARTALMAZ A PANASZRÓL FELVETT JEGYZŐKÖNYV?

A Társaság által felvett jegyzőkönyvnek az Fgytv. 17/A.§ (5) bekezdésének megfelelően az alábbiakat kell tartalmaznia

a) a Panaszos neve, lakcíme

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a Panaszos panaszának részletes leírása,; a Panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a Társaság nyilatkozata a Panaszos panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) a panasz egyedi azonosítószáma.

 

MILYEN LEHETŐSÉGEI VANNAK PANASZA ELUTASÍTÁSA ESETÉN?

Amennyiben a Társaság a panaszát elutasítja vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 (harminc) napos törvényi válaszadási határidő eredménytelenül telik el, Ön az alábbi testületekhez illetve hatóságokhoz fordulhat jogorvoslatért:

Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén:

a) Panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes (a panaszt előterjesztő a Panaszos lakóhelye szerint illetékes) járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségek az alábbi weboldalon: http://jarasinfo.gov.hu/

b) Békéltető Testület

A Panaszos a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

A területileg illetékes békéltető testületek felsorolása elérhető az alábbi weboldalon: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

c) Gazdasági és Versenyhivatal (“GVH”)

(a közérdek védelmében a gazdasági versenyt és a fogyasztók optimális védelmét szolgálja). Az alábbi esetekben fordulhat a GVH-hoz:

http://www.gvh.hu/fogyasztoknak/mikor_forduljon_a_gvh-hoz

A GVH Ügyfélszolgálati Irodájának elérhetőségei az alábbi linken megtalálhatók:

http://www.gvh.hu/fogyasztoknak/az_ugyfelszolgalati_iroda_elerhetosegei

d) A Fogyasztónak minősülő Ügyfél a fentieken túl bármely szerződésből eredő polgári jogi jogvita esetén, keresettel fordulhat az illetékes bírósághoz.

Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén az illetékes bíróság jár el.

 

ADATKEZELÉS

A panaszkezelés során szükségszerűen személyes adatokat kezelünk. Ennek részleteiről kérjük, olvassa el a jelen Szabályzat 2. számú mellékletében található Adatkezelési Tájékoztatót!

 Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Jegyzőkönyv minta a fogyasztó szóbeli panaszáról

- 2. sz. melléklet: Adatkezelési Tájékoztató a panaszkezelés során kezelt adatokról

A jelen Szabályzat angol és magyar nyelven készült, bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változatot kell irányadónak tekinteni.