Adatkezelési tájékoztató – a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezeléséről

a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezeléséről

Tisztelt Érdeklődő / Leendő Ügyfelünk!

Köszönjük az érdeklődését Társaságunk tevékenysége, szolgáltatásai iránt. Az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvétellel összefüggő személyes adatkezeléséről  az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Az Adatkezelő elérhetőségei

Alektum Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2161 Csomád, Szent István utca 50.

Cégjegyzékszám: 13 09 186444

Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14308789-2-13

Képviseli: Grzegorz Bobrowski, ügyvezető

E mail: behajtas@alektum.hu

weboldal: https://www.alektumgroup.hu/

Telefonszám: +36 (1)848 0233

(a továbbiakban: Adatkezelő)

Mi hatalmaz fel minket arra, hogy kezelhetjük az Ön személyes adatait (az adatkezelés jogalapja)?

Társaságunk az Ön személyes adatainak kezelésére azért jogosult, mert Ön a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a velünk való kapcsolatfelvétellel önként hozzájárult. Ön hozzájárulását bármikor, díjmentesen visszavonhatja a behajtas@alektum.hu  e-mail címre küldött nyilatkozatával, ekkor adatait töröljük.

Milyen célból kezeljük az Ön személyes adatait (adatkezelés célja)?

Kapcsolattartás, további időpont-egyeztetés, általános információ nyújtása tevékenységünket, szolgáltatásainkat illetően.

Mely adatait kezeljük?

Név, e-mail cím, telefonszám, üzenetének tartalma. Kérjük, hogy az adatminimalizálás érdekében csak olyan személyes adatok megadására szorítkozzon, amely Ön szerint a kapcsolatfelvételhez részünkről elengedhetetlenül szükséges. Kérjük, kerülje a szenzitív adatok megadását (politikai, vallási nézet, etnikum stb.), Társaságunk az ilyen adatok kezelését nem végzi, az ilyen adatokat törli, azok szükségtelen megadásáért nem vállal felelősséget.

Meddig tároljuk az Ön személyes adatait (adattárolás időtartama)?

Addig, amíg Ön az erre vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja és ezt a szándékát velünk nem közli. A hozzájárulás visszavonása hiányában adatait 1 év után töröljük. Amennyiben később Ön szerződéses partnerünkké válik, úgy adatait más jogalapon kezeljük, és erről külön tájékoztatjuk.

Ki láthatja még az Ön személyes adatait Társaságunkon kívül (adattovábbítás, címzettek)?

Társaságunk dolgozói, vállalatcsoportunk erre jogosult tagja.

Panaszügyintézés, jogok, jogorvoslati lehetőségek

Önt az adatkezelés időtartamán belül megilleti a tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog (vagyis tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy Önre vonatkozóan van-e adatkezelés folyamatban, és ha igen, milyen célból, jogalapon, adatok tekintetében stb.). Kérheti emellett az adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor kérjük, hogy elsősorban forduljon hozzánk a jelen tájékoztatóban rögzített elérhetőségeinken. Ennek eredménytelensége esetén az Ön által vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve  bírósághoz fordulhat (a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja).